• De 2000 de Kerkverwarming….
    …en het team van 1936
  • MAHR – Hoofdvestiging sinds 1966
  • MAHR vloot 2014
  • Dom van Aken
    …sinds 1912 voorzien met en MAHR Kerkverwarming

Contact

Hauptsitz

Theod. MAHR Söhne GmbH
Postanschrift: 52012 Aachen, Postfach 10 12 26
Hausanschrift: 52068 Aachen, Hüttenstraße 27
+49 241 / 95 60 - 0
+49 241 / 95 60 - 101
info.at.mahr-heizung.de

Niederlassung

Theod. MAHR Söhne GmbH
Büro Dresden
Thomas-Mann-Straße 33
01219 Dresden
+49 351 / 47 07 822
+49 351 / 47 59 082
c.giele.at.mahr-heizung.de

Kundendienst:
Kirchenheizung: j.reinecke.at.mahr-heizung.de
Gewerbekunden: n.seifert.at.mahr-heizung.de
Privatkunden: w.lenz.at.mahr-heizung.de